20.000 leden Wedstrijd Philips Airfryer bak avonturen in samenwerking met Philips

Speciaal voor de leden van onze facebook pagina Philips Airfryer bak avonturen hebben we een wedstrijd georganiseerd

muffin
Onze ledenteller in onze facebookgroep is de 20.000 gepasseerd, fantastisch nieuws !
En dat laten we niet zomaar voorbij gaan, het is feest !
Om dit feestelijk te vieren nodigen we jullie uit om deel te nemen aan onze bijzondere wedstrijd georganiseerd door Philips Airfryer bak avonturen in samenwerking met Philips.

Wat kun je winnen?

Je maakt hierbij kans op één van de twintig Airfryer muffin verwenpakketten t.w.v. € 36.89.

Wat moet je doen?

Post jouw muffin, koekjes of taart valentijn recept voorzien van een zelfgemaakte foto waarbij je een briefje met je geschreven naam voor plaatst om discussies te voorkomen of de creatie wel of niet door jou is gemaakt. Dit is meteen leuk voor als we nadien het boekje gaan maken met de winnende creaties in een post op Facebook groep, Philips Airfryer bak avonturen.
Start je post met ‪#‎Deelname‬ Airfryer wedstrijd.

 

De wedstrijd loopt van zaterdag 6 t/m 14 februari 2016.

Hoe en wie beoordelen je baksel?

Daarna zal de vakjury, bestaande uit beheerders Marc Jacobs & Maruska Barendse samen met Martin Senders van Facebook pagina ‘The Philips Chef’, op basis van het meest verrassend valentijn recept 20 winnaars selecteren.

Bekendmaking winnaars

Deze winnaars worden op 22 februari 2016 bekend gemaakt op de Facebook groep Philips Airfryer bak avonturen.

Hoe vaak kun je meedoen?

Let op: slechts één recept per persoon, dus deel je meest originele recept! Je moet wel lid zijn van facebookgroep Philips Airfryer bak avonturen, dus ben je nog geen lid meld je vandaag nog aan  op op deze link.

Succes van Marc, Maruska en Martin ‘The Philips Chef’
Bij deelname geef je aan akkoord te gaan met de actievoorwaarden:

Philips Belgium N.V.

Wedstrijdreglement – “Deel je muffin, koekjes of taart valentijn recept en maak kans op een Airfryer muffin set”

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Deel je muffin, koekjes of taart valentijn recept en maak kans op een Airfryer muffin set (de “actie”). Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Deelname aan de wedstrijd houdt geen aankoopverplichting in.

De actie wordt georganiseerd door Philips Belgium N.V. , Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel (“Philips”) in samenwerking met Facebook Philips Airfryer bakavonturen (“organisatoren”). De orginisatoren hebben te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de Facebookpagina geplaatst worden. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zullen de organisatoren over deze gevallen beslissen. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. De actieperiode loopt van 06/02/2015 t.e.m. 14/02/2015 (de “actieperiode”). Na het verstrijken van de actieperiode is deelname niet meer mogelijk. De actie is open voor leden van de Facebook groep Philips Airfryer Bakavonturen wonend in Nederland of België.

Deelname

Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan voor ieder natuurlijk persoon die tijdens de actieperiode woonachtig is in Nederland, België of Luxemburg. Deelname aan de actie is uitsluitend toegestaan aan personen met een leeftijd van minimum 18 jaar. Medewerkers van Philips en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun familieleden tot in de tweede graad, zijn uitgesloten van deelname. De organisatoren hebben te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. De deelname dient steeds ten persoonlijke titel te worden gedaan en niet voor derden. De deelname mag niet uitgaan van meerdere personen.

Deelnemen kan via de Facebookpagina op de volgende manier:

Deze wedstrijd wordt gedeeld als post op de Facebook site. Het recept met foto wordt gepost in Facebook Airfryer bakavonturen. Start je post met ‘#Deelname Airfryer wedstrijd’. De deelnemer moet een recept delen voor cake, koekjes, muffin, taart (of ander zoet gebak). Iedere deelnemer mag met één recept deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere recepten per deelnemer wordt enkel het eerste recept meegenomen in de evaluatie.

De winnaars van de wedstrijd worden geselecteerd op basis van volgend criterium: de 20 meest verrassende valentijn recepten worden geselecteerd door een jury bestaande uit de Philips Chef Martin Senders, de Facebook Philips Airfryer Bakavonturen beheerder Marc Jacobs en de Facebook Philips Airfryer Bakavonturen beheerder Maruska Barendse.

Deelnemen kan enkel via de Facebookpagina Philips Airfryer Bakavonturen en na het plaatsen van een recept. De organisatoren houden zich het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook. Over de ganse duur van deze wedstrijd kan per deelnemer slechts één prijs worden gewonnen.

Prijzen

Product                                                                                                Prijs          Stuks

Verrassingspakket Airfryer muffin set                                                           €36.89             20

Winnaars worden 8 dagen na beëindigen bekend gemaakt (22 februari) op de Facebook pagina Philips Airfryer Bakavonturen.

Na bekendmaking door de eigenaar van Facebook Pagina Philips airfryer Bakavonturen van de winnaars, dient de winnaar binnen 7 dagen te reageren, anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet dan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijs. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere voordelen in natura. De prijzen kunnen ook niet worden geruild of overgedragen aan derden. Philips geeft geen enkele garantie op de prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Materialen

Indien de deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “materialen”) op de Facebookpagina plaatst of toestuurt via e-mail of anderszins, dan staat de deelnemer er voor in dat de materialen geen inbreuk maken op enige rechten van derden en niet in strijd zijn met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt.

In het bijzonder staat de deelnemer er voor in dat de materialen, of enig onderdeel daarvan, :

  • (i) geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft;
  • (ii) geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft;
  • (iii) geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

De organisatoren hebben te allen tijde zonder opgave van reden het recht de materialen (of een deel daarvan) te weigeren, onmiddellijk van de Facebookpagina te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan. De materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Philips. De deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de materialen. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbindt de deelnemer zich hierbij nu reeds om alsdan (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Philips en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen. Philips draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de actie toegekende prijs.

Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Philips en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Deelname aan deze actie impliceert aanvaarding zonder enig voorbehoud van dit reglement.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en – meer in het algemeen – de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Philips kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • transmissies via het internet
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Philips kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen. Aan de informatie op de Facebookpagina kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

Philips kan de persoonsgegevens opnemen in haar klantenbestand mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.De verantwoordelijke van het gegevensbestand is Philips Belgium N.V. , Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel. Het doel van de gegevensverwerking is het voldoen aan jouw vraag en je op de hoogte houden van onze activiteiten. Je beschikt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over een recht op toegang en verbetering van deze gegevens. Indien je niet van onze activiteiten op de hoogte wenst gehouden te worden, kan je ons dit laten weten via hierboven vermeld adres. Je gegevens mogen aan derden doorgegeven worden, behalve bij tegenkanting van jou.

Opmerkingen of klachten

Tijdens de actieperiode (6 tot 14 februari plaatsen van recepten; 15 tot 21 februari jury beraad, 22 februari bekendmaking winnars) kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een prive bericht te sturen aan Marc Jacobs, eigenaar van de Facebook pagina Philips airfryer bakavonturen. Marc jacobs zal na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact opnemen met de deelnemer.

Nietigheid

Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Philips aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *